Skip to content
child-3194977_640
Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to szereg świadomych, długotrwałych i specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu. Wskutek różnych zaburzeń, dziecko może doświadczać wielu problemów podczas nauki szkolnej, m.in. : w zakresie mówienia, pisania, czytania, rysownia oraz w kontaktach z rówieśnikami (w obrębie emocji, integracji i współżycia socjalnego).

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez:

 • Stymulowanie funkcji poznawczych
 • Usprawnianie funkcji odpowiadających za efektywną naukę
 • Eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • Zbudowanie wiary we własne siły
 • Pracę nad motywacją
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia własnych emocji
 • Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości
Komu pomagam?

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

 • Dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji (dzieci, które nie osiągnęły gotowości do nauki czytania i pisania)
 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
 • Dzieci mających problemy z ortografią (dysortografia)
 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)                
 • Dzieci z trudnościami z wykonywaniem precyzyjnych czynności ruchowych, w tym z opanowaniem kaligraficznego pisma (dyspraksja)
Metody pracy

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzę z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia pochodzące z różnych konwencji, np. :

 • rysunek
 • bajkoterapia
 • techniki relaksacyjne
 • malowanie intuicyjne
 • praca z ciałem wg A. Lowena
 • taniec i ruch (metoda W. Sherborne i P. A. Dennisona), etc.

 

Źródło: https://www.facebook.com/dott.ssamucipedagogista/videos/820189292189097/